Chợ Tốt

Phu Lua Cá Mục Phan Loại Se Mục Phai Mục

17.000 - 20.000 đ/tháng đ

phu lua cá mục phan loai sẽ mục phoi muc thoi gian lam viec 6h ngay co ung 15tr tien ho tro chô an ô tri phi an uong lam duoc viec tang thiem tien an chia 5/5 di 2 thang thanh toán giai quyet ung tien ae kho khan hang thang ung them tien truc tiep chao doi công viec nhan viec lam ngay nguoi that viec that cong viec on dinh lau dai ae goi truc tiep ro hon mong ah em cung dong hanh

Nhấn để hiện số: 077580 ***
tuyet hao
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

phu lua cá mục phan loai sẽ mục phoi muc thoi gian lam viec 6h ngay co ung 15tr tien ho tro chô an ô tri phi an uong lam duoc viec tang thiem tien an chia 5/5 di 2 thang thanh toán giai quyet ung tien ae kho khan hang thang ung them tien truc tiep chao doi công viec nhan viec lam ngay nguoi that viec that cong viec on dinh lau dai ae goi truc tiep ro hon mong ah em cung dong hanh

Nhấn để hiện số: 077580 ***
tuyet hao
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
077580 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »