Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

TOUR TP.HCM SINGAPORE - MALAYSIA 5N4D MÙA HÈ

7.990.000 đđ   

🇸🇬 🇲🇾 🇸🇬 🇲🇾 𝐂𝐀𝐓𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐒À𝐈 𝐆Ò𝐍 𝐊Í𝐍𝐇 𝐌Ờ𝐈 𝐇Ợ𝐏 𝐓Á𝐂 𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐒𝐈𝐍𝐆𝐀𝐏𝐎𝐑𝐄 - 𝐌𝐀𝐋𝐀𝐘𝐒𝐈𝐀 𝐌Ù𝐀 𝐇È 𝟐𝟎𝟐𝟑 - 𝐌Ũ 𝐂Ờ 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 🌹 🌹 🌹 💶 💶 𝙂𝙞á 𝙨𝙞ê𝙪 𝙝ấ𝙥 𝙙ẫ𝙣 𝙘𝙝ỉ 𝙩ừ: 𝟕.𝟗𝟗𝟎𝐤/𝙠𝙝á𝙘𝙝 📫 𝐋𝐊𝐇: 𝐓𝐇Á𝐍𝐆 5️⃣ - 6️⃣ - 7️⃣ 🚩 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐇ồ 𝐂𝐡í 𝐌𝐢𝐧𝐡 - 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 - 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 𝟓𝐍𝟒Đ 🔸 𝙏𝙝á𝙣𝙜 6: 𝟎𝟐 - giá tour 𝟕.𝟗𝟗𝟎𝐤/khách (𝙜𝙞á 𝙠𝙝𝙪𝙮ế𝙣 𝙢ã𝙞) 🔸 𝙏𝙝á𝙣𝙜 6: 𝟎𝟖 - giá tour 𝟖.𝟓𝟗𝟎𝐤/khách 🔸 𝙏𝙝á𝙣𝙜 6: 14, 17, 22, 28 - giá tour 𝟖.𝟗𝟗𝟎𝐤/khách 🔸 𝙏𝙝á𝙣𝙜 7: 05, 13, 20, 27 - giá tour 𝟖.𝟗𝟗𝟎𝐤/khách 🚩 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐇ồ 𝐂𝐡í 𝐌𝐢𝐧𝐡 - 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 - 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 𝟒𝐍𝟑Đ 🔹 𝙏𝙝á𝙣𝙜 6: 01, 08, 15 - giá tour 𝟖.𝟗𝟗𝟎𝐤/khách 🔹 𝙏𝙝á𝙣𝙜 7: 13, 20, 27 - giá tour 𝟖.𝟗𝟗𝟎𝐤/khách 🚩 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐇ồ 𝐂𝐡í 𝐌𝐢𝐧𝐡 - 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐨 𝟒𝐍𝟑Đ 🔸 𝙏𝙝á𝙣𝙜 5: 27 - giá tour 𝟏𝟏.𝟗𝟗𝟎𝐊/khách 🔸 𝙏𝙝á𝙣𝙜 6: 10, 24 - giá tour 𝟏𝟏.𝟗𝟗𝟎𝐊/khách 𝐂𝐀𝐓𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐂𝐀𝐌 𝐊Ế𝐓! ✅ Chạy cờ group, bảo vệ thương hiệu. ✅ Cam kết chất lượng chương trình. ════════════════ ⛩ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐂𝐀𝐓 𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 - 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝐾𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝐿𝑢̛̃ ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑠𝑜̂́ 01-814/2016/𝑇𝐶𝐷𝐿-𝐺𝑃 𝐿𝐻𝑄𝑇𝑇𝑂𝑈𝑅 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐴𝑀 🏡𝐕𝐏 𝐒à𝐢 𝐆ò𝐧: 𝐓ầ𝐧𝐠 𝟖, 𝐬ố 𝟔𝟏𝟖 đườ𝐧𝐠 𝟑 𝐭𝐡á𝐧𝐠 𝟐, 𝐏.𝟏𝟒, 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟏𝟎, 𝐓𝐏 𝐇ồ 𝐂𝐡í 𝐌𝐢𝐧𝐡.

Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Du lịch