logo
logo
Tin bán chuyên đăng 4 tuần trước

Cung Cấp Bò Viên Gân Giá Sỉ

90.000 đđ   

💁 𝙲𝚑𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙 𝙱𝚘̀ 𝚅𝚒𝚎̂𝚗 𝚂ỉ & 𝙻ẻ 👉 5𝚔𝚐 - 95𝚔/𝚔𝚐 👉 10𝚔𝚐 - 90𝚔/𝚔𝚐 ✈️ 𝙼𝚒ễ𝚗 𝚜𝚑𝚒𝚙 💁 𝙽𝚐𝚞ồ𝚗 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚞𝚢 𝚝𝚒́𝚗 - 𝙲𝚑ấ𝚝 𝚕ượ𝚗𝚐 ổ𝚗 đị𝚗𝚑 - 𝙶𝚒𝚊́ 𝚝ố𝚝

Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì