logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

𝚃𝚞𝚢ể𝚗 𝙲𝚃𝚅 𝙱á𝚗 𝙱ò 𝚅𝚒ê𝚗 & 𝙲𝚑ả

90.000 đđ   

💁 𝚇ưở𝚗𝚐 𝙱ò 𝚅𝚒ê𝚗 𝙱ả𝚘 𝙽𝚐ọ𝚌 📌 𝚃𝚞𝚢ể𝚗 𝙲𝚃𝚅 𝙱á𝚗 : 𝙱ò 𝚟𝚒ê𝚗, 𝙲𝚑ả 𝚕ụ𝚊, 𝙲𝚑ả 𝚌𝚑𝚒ê𝚗, 𝙳𝚊 𝚋𝚊𝚘, 𝙶𝚒ò 𝚝𝚑ủ, 𝙲𝚑ả 𝚋ò ... 💁 𝙶𝚒á 𝚡ưở𝚗𝚐 : 📌 𝙱ò 𝚟𝚒ê𝚗 : 𝟿𝟶𝚔/𝚔𝚐 📌 𝙲𝚑ả 𝚕ụ𝚊 : 𝟷𝟶𝟻𝚔/𝚔𝚐/𝟸 đò𝚗 📌 𝙲𝚑ả 𝚋ò : 𝟷𝟷𝟶𝚔/𝚔𝚐/𝟸 đò𝚗 📌 𝙲𝚑ả 𝚌𝚑𝚒ê𝚗 : 𝟷𝟶𝟻𝚔/𝚔𝚐 📌 𝙶𝚒ò 𝚝𝚑ủ : 𝟷𝟶𝟻𝚔/𝚔𝚐/𝟸 đò𝚗 📌 𝙳𝚊 𝚋𝚊𝚘 : 𝟷𝟷𝟶𝚔/𝚔𝚐/𝟸 đò𝚗 📌 𝙲𝚑ả ớ𝚝 𝚡𝚒ê𝚖 : 𝟷𝟷𝟶𝚔/𝚔𝚐/𝟸 đò𝚗 📌 𝙽𝚎𝚖 𝚌𝚑𝚞𝚊 : 𝟷𝟶𝟻𝚔/𝚌𝚑ù𝚖 𝟻 𝚌â𝚢 💁 𝙷ỗ 𝚝𝚛ợ 𝚐𝚒á 𝚝ố𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚖𝚞ố𝚗 𝚔𝚑ở𝚒 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 ☎️ 𝙻𝚑/𝚣𝚊𝚕𝚘 🏠 𝚀.𝙱ì𝚗𝚑 𝚃â𝚗, 𝚃𝙿.𝙷𝙲𝙼

Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì
Khối lượng
Khối lượng: In trên bao bì