logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

Đồng hồ XCER nữ thời trang

2.990.000 đđ   

"𝑋-𝐶𝐸𝑅 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑃.𝑎𝑡𝑒𝑘"🫰 ⏰Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀ 𝐗-𝐂𝐄𝐑 𝐁𝟎𝟓𝟗𝟓 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 (𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑘𝑒̀𝑚 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛) ✅ Đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ :𝑀𝑎́𝑦 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 ✅ 𝑆𝑖𝑧𝑒 : 32𝑚𝑚 ✅𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑘𝑖́𝑛ℎ: 𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑢̛𝑜̛́𝑐 ✅𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑜̉ :𝑉𝑜̉ 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑘𝑜 𝑔𝑖̉ ✅ 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑑𝑎̂𝑦 :𝐷𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̉ 𝑠𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑥𝑎̆́𝑛 ✅𝐶ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐: 3 𝐴𝑡𝑚(𝑅𝑢̛̉𝑎 𝑡𝑎𝑦, đ𝑖 𝑚𝑢̛𝑎) ✅𝐺𝑖𝑎́: 2𝑋𝑋𝑋 🚛 𝑆ℎ𝑜𝑝 𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑐𝑜𝑑 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 🎀 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑔𝑜̂̀𝑚: 𝐹𝑢𝑙𝑙 ℎ𝑜̣̂𝑝 ℎ𝑎̃𝑛𝑔 +𝑇𝑢́𝑖 + 𝑊𝑎𝑡𝑐ℎ+𝑇ℎ𝑒̉ 𝑏𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 2 𝑛𝑎̆𝑚+𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑘𝑒̀𝑚 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 👑𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒖𝒂 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 -𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑘𝑦̃ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛. - 1 đ𝑜̂̉𝑖 1 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 7 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑏𝑖̣ 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡. -𝐵𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑏𝑜̣̂ 𝑚𝑎́𝑦 2 𝑛𝑎̆𝑚. 👑𝐂𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭: -𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ ℎ𝑎̃𝑛𝑔 ----------------------------------------------------------------

Tình trạng
Tình trạng: Mới
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Đồ nữ