Chợ Tốt

Tuyển 5 Kế Toán Tổng Hợp

5.000.000 - 10.000.000 đ/tháng đ

Công ty TNHH Tân Nam Thành {Thanh Hóa}- Đang tuyển dụng vị trí kế toán tổng hợp với các thông tin sau: 👉 Mô tả công việc: • Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền. • Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. • Căn cứ vào chứng từ mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán và đối chiếu công nợ. • Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi. Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi bằng tiền. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ dòng tiền. • Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính • Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản chi phí quản lý dự án, tiền lương, các khoản trích theo lương, các khoản chi phí liên quan vào chi phí sản xuất kinh doanh. • Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định. Cung cấp các báo cáo liên quan phần hành phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý. • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, thuế TNCN và báo báo thuế VAT quý, quyết toán thuế TNCN. • Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ các bộ phận liên quan. • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tr

Nhấn để hiện số: 091812 ***
Công ty
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Công ty TNHH Tân Nam Thành {Thanh Hóa}- Đang tuyển dụng vị trí kế toán tổng hợp với các thông tin sau: 👉 Mô tả công việc: • Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền. • Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. • Căn cứ vào chứng từ mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán và đối chiếu công nợ. • Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi. Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi bằng tiền. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ dòng tiền. • Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính • Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản chi phí quản lý dự án, tiền lương, các khoản trích theo lương, các khoản chi phí liên quan vào chi phí sản xuất kinh doanh. • Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định. Cung cấp các báo cáo liên quan phần hành phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý. • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, thuế TNCN và báo báo thuế VAT quý, quyết toán thuế TNCN. • Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ các bộ phận liên quan. • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tr

Nhấn để hiện số: 091812 ***
Công ty
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
091812 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »