Chợ Tốt

Nam Bằng B2 Cần Tìm Việc Tại Huế

5.000.000 - 6.000.000 đ/tháng đ

Bằng b2 đả từng lái xe giao nước bịch 20l kinh ngiệm 5 năm

Nhấn để hiện số: 070878 ***
rôn
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Bằng b2 đả từng lái xe giao nước bịch 20l kinh ngiệm 5 năm

Nhấn để hiện số: 070878 ***
rôn
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
070878 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »